ALEXANDER
TRIZULJAK


BIOGRAFIA


*15.5.1921, Varín, +15.10.1990 Bratislava

Žiak profesora Karla Pokorného a odchovanec sochárskej školy
pražskej Akadémie výtvarných umení.Predstavitel realistického
a konštruktivistického smeru v slovenskom sochárstve v
povojnovom období.Väèšinu svojho života tvoril a pracoval v
Bratislave. Spolupracoval pri zakladaní Vysokej školy
výtvarných umení, kde pôsobil do roku 1972 ako pedagóg.
S nástupom spoloèenského a politického uvolnenia v 60. rokoch
sa Alexander Trizuljak podielal na zakladaní kultúrnych
inštitúcií a významne sa zúèastnoval na organizácií takých
podujatí ako boli sochárske sympóziá (Vyšné Ružbachy, Košice)
alebo cyklus medzinárodných výstav v Bratislave Danuvius a
Socha Piešanských parkov. V tomto období sochár Alexander
Trizuljak v kontexte s umeleckým dianím vo svete realizuje
významné monumentálne diela s prezentáciou na významných
svetových fórach – Bienále Sao Paolo, Bienále Benátky.
V 70. rokoch po vynútenom odchode z Vysokej školy výtvarných
umení sa venuje realistickej tvorbe a tvorbe pre sakrálny
priestor. Bol otcom ôsmich detí, z ktorých viaceré pod vplyvom
ovzdušia v rodine našli svoje uplatnenie v oblasti výtvarného
umenia, odevnej tvorby, architektúry a fotografie.
- projekty -
- začiatok -

© ateliér trizuljak 2004